fbpx

Regulamin

 1.  Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gatonutrition.pl prowadzonym przez Sarta Sp. z o.o. z siedzibą: ul.Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP: 6793263937, REGON: 52491695700000. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0001028365  w dalszej treści niniejszego Regulaminu zwany „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 3. Akceptacja postanowień Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.
 4. Ilekroć w dalszej treści Regulaminu użyto niżej wskazanych pojęć, należy je rozumieć w podanym znaczeniu:
 • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki stosowane
  w konkretnym przypadku stanowią inaczej.
 • Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Klient – korzystająca ze Sklepu internetowego: (1) osoba fizyczna (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych powinna uzyskać, w każdym przypadku gdy wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodę przedstawiciela ustawowego; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną mogą działać wyłącznie przez osoby umocowane. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są obowiązane do przedłożenia, na żądanie Sprzedawcy, potwierdzeń odpowiednio: zgody przedstawiciela ustawowego albo swojego umocowania.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2337 z późn. zm.).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
  lub zawodową.
 • Newsletter – Usługa elektroniczna, która umożliwia korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji
  o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta. 
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
 • Sklep internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta prowadzona przez Sprzedawcę i dostępna pod adresem internetowym: www.gatonutrition.pl.
 • Sprzedawca – oznacza Sarta Sp. z o.o. z siedzibą: ul.Zamknięta 10, 30-554 Kraków, NIP: 6793263937, REGON: 52491695700000 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS: 0001028365; adres poczty elektronicznej [email protected], numer telefonu kontaktowego: (+48) 500 459 182 .będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.:
 • Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

2.  Obowiązki Stron

 1. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące usługi dostępne dla Klientów:
 • możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści marketingowych;
 • możliwość przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Sklepu;
 • Newsletter.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych (poprawność danych leży po stronie Klienta);
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych przez Klienta;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
 • terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;

3. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług można składać pisemnie na adres: ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli czas potrzebny
na rozpatrzenie reklamacji będzie dłuższy zna skutek niezależnych od Sprzedawcy okoliczności – Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

3.  Zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób i kolejno:
 • Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
 • W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie danych tzw. firmowych, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.
 • Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
 • Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
 • Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. 
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych,
  w celu dokonania płatności.

5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail
z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.

6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 • potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
 • informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z powodu braku płatności.

7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y).

8. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego,
w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia (zapłaconej ceny) na rzecz Konsumenta.

9. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty powstałe na wyraźne życzenie Klienta. O łącznej Cenie
wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.  Płatności  

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi poniżej wskazane sposoby płatności:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów (Przelewy24);
 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

2.Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności”. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć
od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte. 

3.Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

4.Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając stosowną wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 

6.W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty.

5.  Dostawa Produktu/ów

 1. Dostawa Produktu/ów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu/ów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu
  są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy”. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 • Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
 • Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
 •  Przesyłka paczkomatowa.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie
w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 5 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  •  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki
przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.

6.  Reklamacja Produktu/ów

 1. Zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej / przewoźnika jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
 2. Jeżeli doręczana przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, znacznego wgniecenia, naddarcia opakowania itp.) zaleca się odmowę jej przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie natychmiast zwrócona do Sprzedawcy w celu wyjaśnienia sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionego Produktu / zamówionych Produktów.
 3. Podstawa prawna oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia)
  są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] pisemnie na adres: os.Przy Arce 2/207,31-845 Kraków Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. 
 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu
  od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

8.  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia pisemnie na adres Sprzedawcy lub elektronicznie na adres: [email protected]  przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Produktu do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dokonanych przez Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany
  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Kupujący ponosi koszty odesłania Produktu/ów do Sprzedawcy.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się
  na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9.  Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta / Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z usługi Newsletter.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

10.  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12. 2023 r.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sporu polubownie. Prawem właściwym
  dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
  Po dokonanej zmianie, nowe brzmienie Regulaminu opublikowane zostanie na stronie internetowej www.gatonutrition.pl z nową datą.
Shopping Cart

GRATULACJE!

OTRZYMUJESZ
KOD RABATOWY
O WARTOŚCI: 20zł

TWÓJ KOD RABATOWY: 7ar95

Zamów 2 sztuki suplementu na odchudzanie F.A.T™ i wpisz w zamówieniu swój unikalny kod rabatowy o wartości 20 zł. Zakupione 2 sztuki suplementu pozwolą Ci na 2 miesiące skutecznej redukcji!

TWÓJ CZAS jest teraz!